Veileder om smittevern

Veileder om smittevern for videregående skole og voksenopplæring

Dette er tiltakene fra natt til onsdag 15. desember.

1. Smitteforebyggende tiltak

Det er viktig med ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 • Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

2. Syke personer skal ikke være på skolen

 • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

3. Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene

 • Elever og ansatte skal ikke komme på skolen dersom de er i karantene eller isolasjon.
 • Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene.

4. Når sykdom oppstår på skolen

 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal sendes hjem fra skolen
 • Syke elever bør ikke ta offentlig transport
 • Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport.

5. God hygiene

5.1 God hånd- og hostehygiene

 • God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19.
 • Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte.
 • Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

5.2 God håndhygiene, håndvask:

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

6. Bruk av munnbind

 • Korrekt bruk av medisinsk munnbind eller godkjent tøymunnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte.
 • Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.
 • I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå, én meters avstand til andre ikke kan overholdes og det ikke kan gjøres smittesporing slik som i butikker og på kollektivtransport.
 • Frivillig bruk av munnbind for videregående elever på skolen kan bidra til å redusere smitte.

6.1 Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det:

 • foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 • være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 • være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen. I slike situasjoner må munnbind være gratis både for elever og ansatte.

         6.2 Råd om bruk av munnbind for elever og ansatte i videregående skole

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel.
 • Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

7. Godt renhold

 • Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.
 • Ved rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig vekt på kontaktpunkter.

8. Ventilasjon og lufting

 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom.
 • I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig, for eksempel i friminutt. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt.

9. Avstand og gruppestørrelse

 • Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:
 • Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre grupper og ha faste plasser i hvert klasserom.
 • På rødt nivå bør ikke arrangementer som samler elever og ansatte som normalt ikke møtes i undervisningen gjennomføres.

10.  Kontaktreduserende tiltak i videregående skoler (rødt nivå)

* Det overordnede målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

10.1 Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

10.2 Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

10.3 Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt.
 • Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

10.4 Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

10.5 Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

10.6 For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter).
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.

10.7     Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå:

 • Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning.
 • Bruk av alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag.
 • Vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom.
 • Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig.
 • Økt bruk av undervisning ute der det aktuelt, eksempelvis i kroppsøving.
 • Ved rødt nivå anbefales små grupper, og gruppestørrelse må ikke være større enn at man kan sikre minst én meter avstand mellom elever og ansatte i alle

10.8     Fag der det brukes felles utstyr:

 • Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. Ved rødt nivå kan man i den grad det er mulig benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev.
 • Når dette ikke er mulig, skal kontaktpunkter på utstyret rengjøres etter bruk, alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer.
 • For utstyr som ikke kan rengjøres, er det særlig viktig med god håndhygiene før og etter bruk.

 

NORMAL HVERDAG

MED

ØKT BEREDSKAP

                                                   

(Trond)

Oslo, tirsdag 14. desember 2021

 

Veileder om smittevern
Rull til toppen