Krav til opplæring

Skolen driver sin virksomhet etter voksenopplæringsloven.

Krav til innhold i opplæringen

Skolen driver etter læreplaner som er godkjent av departementet. Skolen skal ha læreplaner som er på nivå over grunnskoleopplæring. Opplæringen skal være på norsk.

Utvikling av læreplaner

Skolen har ansvar for å videreutvikle og konkretisere læreplaner gjennom egen planlegging og vurdering. Skolen utarbeider og produserer sine egne lærebøker. Skolen lager hefter og bøker som vedrører skolens verdigrunnlag.

Kompetansekrav til undervisningspersonalet

Lærerne ved skolen skal ha kompetansekrav etter opplæringslova og voksenopplæringsloven.

Offentlige tilskudd

Skolen får offentlige tilskudd. Det betales også skolepenger. Alt offentlig tilskudd og skolepenger for elevene skal komme elevene til gode. Skolen får statstilskudd for opplæringen. Skolen krever inn skolepenger. Styret fastsetter størrelsen på skolepengene. Elevene kan søke Statens Lånekasse om støtte.

Tilsyn

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler, det gjelder også for vår skole. Et generelt tilsyn ble gjennomført i 2004. Direktoratet hadde ingen større merknader til driften. Et nytt tilsyn med vekt på skolens økonomiforvaltning ble gjennomført i 2012. Direktoratets rapport konkluderte med at «skolen har en forsvarlig økonomiforvaltning».